Nové informace a zjištění k větrným elektrárnám

09.06.2023 15:37

Vážení sousedé, od podání návrhu na vyhlášení místního referenda v otázce výstavby větrných elektráren (dále jen VE) v katastru naší obce uběhlo několik týdnů. Návrh byl ze strany obce přijat, což znamená, že obec neshledala žádné nedostatky, které by mohly být překážkou jeho vyhlášení. Takto přijatý návrh musí obec projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (termín 7. ZZO ještě nebyl stanoven, od podání návrhu má obec 90 dní na projednání). Po projednání na zastupitelstvu běží dalších 90 dní, během kterých musí být referendum uskutečněno. První 90 denní lhůta běží od 4. 3. 2023, k jejímu vypršení by došlo začátkem července.

 

Na posledním zasedání zastupitelstva obce zaznělo několik zajímavých informací. K problematice VE nám pan starosta promítl následující a jedinou stránku z prezentace.

 


 

V zápisu ze 6. ZZO v bodě 19. Smlouva o spolupráci meridian Nová Energie s.r.o.,(dále jen firma meridian) je mimo jiné uvedeno, cituji „Investor a majitel pozemků již realizují některé kroky související s výstavbou“. Které kroky to jsou, však pan starosta neuvedl.

 

Na zasedání jednání zastupitelstva pan starosta pozval jednatele firmy Agro&Kombinát Dolní Žandov spol. s r.o., který seznámil zúčastněné s tím, že společnost vstoupila s firmou meridian v jednání ohledně využití pozemků k výstavbě VE. Od jednatele, mimo jiné, zaznělo směrem k občanům, že v případě, že budeme bránit uvažované výstavbě, se bude firma svého práva a ušlého zisku domáhat soudní cestou.

Smluvní vztah těchto dvou subjektů je v rovině soukromoprávních vztahů, mohou uzavírat smlouvy či dohody, jak chtějí, je to jejich právo. Pokud však chtějí pozemky využít k výstavbě VE musí být jejich záměr v souladu s územním plánem obce.

 

A nyní se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu

 

Další velmi důležitá informace, která je uvedena v zápise z posledního zasedání v bodě 19 zní: „Investor nemusí žádat o změnu územního plánu, a že obec bude pouze v roli účastníka stavebního řízení“.

 

Nevíme, kde starosta obce k těmto informacím přišel, ale jak se ukázalo, nezakládají se na pravdě.

 

Vyžádaly jsme si vyjádření z Městského úřadu v Sokolově, odbor stavební a územního plánování, které jsme zveřejnily na internetové stránce www.obcejosefov.cz.

 

(Na těchto stránkách jsme také zveřejnily i obě smlouvy o spolupráci mezi meridian Nová Energie s.r.o. a Obec Josefov, které jsme získaly na základě žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., dále pak také Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k novému zákonu č. 19/2023 Sb., který mění zákon č. 458/2000 Sb., „energetický zákon“, ze kterého my i zastupitelé čerpáme informace. Mimo jiné, obě smlouvy o spolupráci s firmou meridian musí být také v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím zveřejněny na stránkách obce. To bohužel není a ani se ze zveřejněné informace na obecních stránkách nedočtete, že tyto smlouvy byly poskytnuty a tudíž, že bylo žádosti vyhověno).

 

Z dosti obsáhlého vyjádření městského úřadu je zřejmě nejdůležitější informace na straně 4 a to:

 

Na základě uvedených skutečností je možné konstatovat, že zamýšlené umístění větrných elektráren není v souladu s ÚP Josefov, zejména pak s ustanovením, že nová výstavba nebude tvořit výškové dominanty. Zároveň není záměr v souladu s charakteristikou plochy, do které je umisťován“.

 

Dostaly jsme se tedy k tomu, že firma meridian nemůže podnikat žádné významné kroky k výstavbě VE, jelikož bez změny ÚP naší obce nelze jejich záměr realizovat. A pokud si firma, zjišťuje své možnosti, uzavírá smlouvy…., má tato informace pro nás asi takovou váhu, jako kdybyste si Vy uzavřeli se svým sousedem smlouvu, že na jeho pozemku postavíte 20 metrovou rozhlednu. Dokud však nebudete mít zjištěno, zda ji na Vámi vybraném pozemku můžete postavit (ať už dle možností ÚP nebo ohledně povolení stavby), nemůžete podnikat žádné významné kroky k realizaci vašeho záměru.

A pokud tak činíte, je to pouze Vaše věc, která nikoho dalšího k NIČEMU NEZAVAZUJE.

 

V bodě 19 z posledního zasedání zastupitelstva je dále uvedeno, že předsedající přítomné seznámil s návrhem nové smlouvy firmy meridian. Smlouva nám na zasedání předložena ani představena nebyla, pouze bylo sděleno, že je upravena, a že lze občanům poskytnout 4 000 Kč na majitele nemovitosti. Jen pro představu, měsíčně by tato částka činila na jednu nemovitost 333 Kč.

 

I přesto, že bylo na zasedání přislíbeno, že bude občanům nová smlouva poskytnuta, bylo tak učiněno až ve chvíli, kdy byla podána další žádost o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. Nové znění smlouvy opravdu došlo určitých změn, ne však ve prospěch občanů. Stále jsou ve smlouvě body, které jsou velmi nevýhodné a nekonkrétní. Ty jsme si dovolily uvést níže. Podotýkáme, že jde jen o náš názor.

Celou smlouvu si můžete přečíst na webových stránkách, které jsme uvedly v zápatí. Doslovná znění ze smlouvy jsou uvedeny v uvozovkách.

 

  • bod 1 – závazky obce: … 1.1. a) „Obec se zavazuje podporovat Projekt, poskytnout maximální možnou součinnost a podporu a učinit vše nezbytné a potřebné, poskytnout veškeré souhlasy a stanoviska, jakož i jakoukoli jinou součinnost, kterou lze po Obci v rámci její samostatné působnosti požadovat“ …. „v souladu s výše uvedeným nečinit žádné kroky, které by mohly znemožnit, ztížit a/nebo zdržet realizaci Projektu“. Dále přímo požadují „závazek obce neuplatňovat námitky v předmětných řízeních, vyjma těch, které plynou z negativních dopadů zjištěných v rámci řízení EIA“.

 

Dle tohoto ustanovení a také ustanovení b) se obec nesmí jakkoli bránit při průběhu jednotlivých řízení, naopak musí i opakovaně vyvinout úsilí, aby došlo k naplnění záměru investora. Obec se dopředu zbavuje možnosti obrany proti případné svévoli firmy meridian na dlouhá léta dopředu.

 

  • Bod 2 Závazky investora a nakládání s poskytnutým peněžitým plněním – 2.1. a) Investor se zavazuje hradit 97 000 Kč za každou instalovanou 1 MW. „V této částce je zahrnut příspěvek za využití dopravní infrastruktury Investorem a příspěvek pro určenou třetí osobu, která bude spolkem či jinou obdobnou entitou, a která bude mít jako svůj účel rozvíjení či podporu kvality a komfortu života občanů Obce.“ Příspěvek bude hrazen, „a to vždy bezhotovostním převodem na účet Obce“ (č.u. vedený u ….)“případně na jiný účet určený písemně Obcí“.

 

Kdo nebo co je třetí entita, není v celé smlouvě nikde stanoveno. Pouze v bodě 2.2. jsou stanoveny oblasti, pro které je příspěvek výslovně určen.

 

  • Bod 3 – Další ustanovení – 3.1 … „Investor není povinen Projekt realizovat“, … „dle vlastního uvážení je oprávněn od Projektu upustit. Investor je dále oprávněn Projekt měnit či upravovat, zvláště ve smyslu počtu (max. Počet větrných elektráren 1-2 ks) a umístění větrných elektráren s čímž Obec výslovně souhlasí“.

 

Zde můžeme konstatovat jen to, že mohou měnit a upravovat co chtějí …. a počet VE je stále nejasný …Je zde otevřená cesta pro výstavbu dalších VE bez možnosti zásahu obce.

 

  • Bod 3.5 „V případě úmyslu Investora převést svá práva a povinnosti k Projektu na jiný subjekt, je Investor povinen Obec o tomto svém úmyslu bez zbytečného odkladu písemnou formou vyrozumět. V případě, že se Investor rozhodne Projekt nerealizovat a převede Projekt jako celek ve stejné podobě na třetí osobu, zavazuje se zajistit postoupení všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového investora s tím, že Obec k tomu poskytne nezbytnou součinnost“.

 

Co přesně je myšleno slovy „Projekt jako celek ve stejné podobě“ NENÍ UVEDENO!! Kdo bude rozhodovat o tom, zda se projekt jako celek převádí či se už jedná jen o část? Otázka dost zásadní, protože povinnost plnit závazky vůči obci či občanům by měl nový investor pouze, pokud by byl projekt převeden jako CELEK. Vzhledem k tomu, že se zde opět obec zavazuje k plné součinnosti, kdo by v této věci rozhodoval??? (ať už by šlo o výhrady k novému investorovi, či formě převodu) …

 

Co se nám ve smlouvě nelíbí, jsme uvedly. Co dle nás, pokud bychom o ni uvažovaly, chybí, je právo prosazovat svá zákonná práva na ochranu zájmů obce a občanů, jasné a zřejmé využití finančních prostředků, konkrétní specifikace VE, technické parametry, jaká technologie bude použita

 

Je možné, že tyto informace nejsou v tuto chvíli známé, ale obec se ve smlouvě přímo zavazuje, že nebude do těchto věcí zasahovat, a tak ani v budoucnu by je nemohla jakkoli ovlivnit.

 

 

 

Komunitní energetika

 

 

Možná jste poslední dobou v médiích zaznamenali informaci o podpoře komunitní energetiky ze strany státu. Konkrétně se tím zabývá Ministerstvo životního prostředí na stránkách:

 

https://www.mzp.cz/cz/komunitni_energetika

 

Zde jsou k dispozici materiály a informace k projektu. V současné době je spuštěn pilotní projekt TAČR BETA TITSMZP102. Dozvíte se zde, jak se dá založit energetické společenství v obcích a městech ČR a jaké výhody z toho mohou plynout pro obec a občany obce.

 

Pokud bychom však uzavřeli smlouvu s firmou meridian, měli bychom pro tento druh energetiky uzavřené dveře, jelikož smlouva o spolupráci s firmou meridian v bodě 3.6 uvádí, cituji „Obec se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neuzavře se třetí osobou obdobnou smlouvu, jako je tato Smlouva a nezaváže se či nebude plnit své závazky uvedené v této Smlouvě vůči jiné osobě, než je Investor“.

 

Doporučujeme si celou smlouvu přečíst a sami zhodnoťte, zda firma meridian nabízí zajímavou nabídku, která za to stojí.

 

S ohledem na zjištěné skutečnosti je faktem, že bez změny ÚP obce nelze VE realizovat. Proto tvrzení, které se šíří obcí, že si firma meridian a majitel pozemku postaví VE bez nás, je nepravdivé a ten, kdo toto tvrdí, uvádí občany v omyl.

 

Pokud se má rozhodovat o věci s takto velkým přesahem, ať už s ohledem na dobu závazku nebo to, že stavba ovlivní nejenom občany naší obce, ale i občany obcí přilehlých, neměli by o takové věci rozhodovat jednotlivci. Bez referenda by o věci mohly rozhodnout pouhé 4 hlasy zastupitelů.

 

Z tohoto důvodu jsme rády, že ti, kdo budou rozhodovat, jsou občané, kteří se v referendu vysloví v takto zásadní otázce, která ovlivní život v obci na dalších minimálně 20 let. A ať už je Váš názor jakýkoliv, nebo to, zda přijdete hlasovat či nikoli, bude to Vaše vůle, Váš názor, Vaše volba a ta rozhodne.

 

Od počátku skupina občanů navrhovala vyvolání referenda obcí, ale pan starosta s tímto návrhem nesouhlasil. Po získání první verze smlouvy o spolupráci s firmou meridian jsme pochopily, proč pan starosta zaujal tento postoj k referendu. Ve smlouvě bylo přímo uvedeno: „obec se zavazuje k tomu, že sama nebude iniciovat referendum o Projektu (či obdobné referendum, které by ve svém důsledku mohlo znemožnit či podstatně ztížit realizaci Projektu“). Z našeho pohledu je referendum jedinečným nástrojem k vyjádření vůle občanů obce v demokratické společnosti a proč se tohoto práva dobrovolně vzdávat ve prospěch soukromé firmy?

 

Veškeré informace, které jsme zde uvedly nebo na které Vás odkazujeme, si můžete ověřit na MÚ v Sokolově, na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí, či si je vyžádat na obecním úřadě v Josefově.

 

Nechť si v kontextu všech informací každý udělá svůj vlastní názor na kvalitu informací, které nám starosta a naše zastupitelstvo obce předkládá, a především, zda jednají v zájmu obce a občanů.

 

Pokud jste přečetli text až dokonce, děkujeme Vám za Vaši pozornost. Jsme si vědomy, že je to dosti obsáhlé. Pro pochopení celé situace, jsme chtěly uvést veškeré zásadní skutečnosti, které jsme zjistily.

 

Přípravný výbor: Kateřina Böhmová, Doris Dlesková, Kamila Caháková

 

 

Zpět

Kontakt

Josefovské stránky

HISTORIE

V této rubrice nejsou žádné články.

Název formuláře

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode